Friday, May 25, 2007

Biennale - PPC_T / Farkadona

PPC_T/Farkadona

Τί είναι αυτό που βλέπουμε και καλούμαστε να συμμετάσχουμε;

What is the installation?

1. Στο container στο λιμάνι:
1. At the container in the harbourΥλικό πληροφόρησης, έρευνας και τεκμηρίωσης από το αρχείο του PCC_T/Farkadona. Το υλικό αυτό αποτελείται από αντικείμενα, φωτογραφίες, video, σχέδια, έντυπα κτλ. και αφορά στη μέχρι τώρα δράση της ομάδας και τη συνεργασία της με την κοινότητα των παλλινοστούντων Ελληνοποντίων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και με άλλες ομάδες ή φορείς (Gamb+I, Gudran, Cittadellarte, watercollection.net, ΥΠΕΧΩΔΕ κ.α.)

Documentation and research material from the archive of PPC_T/Farkadona. This material consists of objects, photos, video, designs, etc and refers to our action so far and our collaboration with the community of repatriated Greek-Pontians from former Soviet Union, as well as our collaboration with other groups or institutions (Gamb+I, HEL.L.U.G, Gudran, Cittadellarte, watercollection.net, Ministry of Public Works etc)

2. Στο χώρο του Παλαιού Αντλιοστασίου του ΟΛΘ:
2. At the space of the Old Plump house in the harbour:Μια σειρά διεπιστημονικά εργαστήρια με κεντρικό θέμα "Συμμετοχικοί Μηχανισμοί και Διαδικασίες Αυτό-οργάνωσης: Οι Προϋποθέσεις του Μη-Σχεδιασμού". Στόχος των εργαστηρίων είναι η διερεύνηση νέων τρόπων παραγωγής, επεξεργασίας και διάδοσης πολιτιστικών προϊόντων (ρούχων, κοσμημάτων, new media objectrs, μορφών πολεοδόμησης και επαναχρησιμοποίησης υλικών του περιβάλλοντος, σχεδιασμός κατοικιών και πολιτιστικών ενεργειών σε δημόσιους χώρους κ.α.)

A series of interdisciplinary workshops on the topic of “Participatory Devices and Processes of Auto-organization: The Non-plan Condition”. The aim of these workshops would be to investigate new ways of production, elaboration and distribution of cultural products (clothes, jewelry, new media objects, forms of urbanization and reuse of environmental material, design of houses and cultural actions in public spaces etc)

Πως προέκυψε;
How did the project come up?Το PPC_T/Farkadona, είναι ένα διεπιστημονικό αυτοδιαχειριζόμενο συμμετοχικό εγχείρημα. Απαρτίζεται από μία σειρά πολιτιστικές δραστηριότητες, εργαστήρια, μηχανισμούς αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και δημόσιων συμβάντων. Πρωτίστως, είναι επικεντρωμένο σε Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης, όπως εκείνη του οικισμού των παλλινοστούντων Ελληνοποντίων στη Φαρκαδόνα Τρικάλων...

Ο οικισμός δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ως αποτέλεσμα μιας κρατικής πολιτικής περιφερειακής διασποράς των προσφύγων σε απομονωμένους καταυλισμούς. Δεκαπέντες χρόνια μετά την εγκατάστασης τους, οι ομογενείς κάτοικοι της κοινότητας εξακολουθούν να ζουν σε container, σε συνθήκες εξαθλίωσης, περιθωριοποίησης και "εξαίρεσης".

Θεμελιωμένο στην αντίληψη του τοπίου και του εδάφους ως "υποδοχέα" της ανθρώπινης δραστηριότητας και συνεκτικού χαρακτηριστικού κάθε πολιτιστικής δράσης, το PPC_T/Farkadona διερευνά τους τρόπους με τους οποίους η περιθωριοποιημένη κοινότητα μπορεί να ενταχθεί στο κοινωνικό περιβάλλον, στην οικονομική, πολιτιστική και πολιτική του ζωή, αναπτύσσοντας μια δική της δυναμική. Όλο το εκθεσιακό υλικό είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την κοινότητα των κατοίκων του οικισμού.

PPC_T/Farkadona is an interdisciplinary, self-administrated collaborative project. It consists of a series of cultural activities, workshops, devices of interaction with territory and public events. Moreover, it focuses primarily on Emergency Case Situations as seen at the settlement of the repatriated community of Greek-Pontians from the former Soviet Union in Farkadona, in the district of Trikala, Thessaly-Greece.

The settlement was created in the early 90s as a result of a state policy of peripheral dispersion of refugees in organized camps and units. Fifteen years after their rehabilitation the residents of the community still live under conditions of degradation, ghettoization and “exception”.

Based on the significance of territory as a “reception” of human activity, PPC_T/Farkadona examines the ways in which the marginalized community can be rehabilitated and incorporated in the existing landscape, the local society and in the economic, cultural and political life.
The material that will be presented at the exhibition is a result of our collaboration with the inhabitants of the community.

Πως υλοποιείται το project;
How is the project realised?Κεντρικό μέσο υλοποίησης μιας τέτοιας αρθρωμένης κοινωνικής πολιτισμικής πρακτικής είναι τα εργαστήρια (workshops) που βασίζονται σε διαφορετικές δημιουργικές συμμετοχικές διαδικασίες, συμπεριλαμβάνοντς το τοπίο, τις νέες μορφές και τα δίκτυα πολιτιστικής παραγωγής. Τα εργαστήρια αυτά επικεντρώνονται σε τρεις συγκεκριμένους και αλληλοδιασταυρωνόμενους άξονες:

α) Στο σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διανομή μιας σειράς χειροτεχνικών πολιτιστικών προϊόντων που αξιοποιεί και αναδεικνύει τις γνώσεις και την εμπειρία των κατοίκων της κοινότητας, κυρίως του άνεργου γυναικείου πληθυσμού (σχεδιασμός κοσμημάτων ρούχων, παραγωγή τοπικού φαγητού κλπ)

β) Σε διαφορετικές πρακτικές αυτό-οργάνωσης, εξοικοίωσης με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, που βασίζεται στο γεγονός ότι στο ψηφιακό περιβάλλον της σύγχρονης εποχής παρέχει νέους τρόπους επικοινωνίας, διακίνησης πληροφοριών, γνώσεων και προϊόντων.

Central to the social practice concentration are the workshops which are based on diverse creative participatory processes including urban environment, new forms and networks of cultural production. These workshops are focused in three particular and cross-referential axes:

a) The design, production and distribution of a series of art&craft products that valorise the knowledge and experience of the people of the community and mainly that of the unoccupied female population (jewellery, clothes, local food etc).

b) In various practices of auto-organization concerning digital environments through getting familiar with new values of sharing intangible productions.γ) Στο συμμετοχικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του νέου οικισμού στον οποίο προγραμματίζεται να μετεγκατασταθεί η κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα εργασίας συζήτησε και επεξεργάστηκε με τους κατοίκους της κοινότητας και άλλους αρχιτέκτονες τις απόψεις, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους για τις νέες κατοικίες.

c) The participatory architectural design process for the new settlement where the community will be rehabilitated.

Πότε ξεκίνησε;
When did it start?
2004

Ποιοί συμμετέχουν;
Who is participating?

Το PPC_T/Farkadona είναι μια διεπιστημονική ομάδα που βασίζεται στη συλλογική δράση και με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων και ακτιβιστών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη και τη Βραζιλία.

PPC_T/Farkadona is an interdisciplinary team that is based on collaborative actions together with an extended network of collaborators, architects, artists and activists from Greece and abroad.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ppc_t.gr
For more information: http://www.ppc_t.gr